دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 دانشجویانی درس مبانی نظری  با استاد مروت   دارند :
 
کلاس روز دوشنبه 94/05/12 استثناَ روز شنبه مورخ 94/05/10
ساعت 13:30 تا 18 تشکیل می گردد.