شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز يكشنبه مورخ 11 مرداد ماه
 
با استاد فياض كلاس دارند مي رساند
 
كليه كلاسهاي نامبرده ايشان در روز فوق تشكيل نمي گردد.