دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند كليه دانشجوياني كه درس عناصرجزئيات در ترم تابستان با سركار خانم بابايي داشته اند 
 
روز دوشنبه مورخ 19 مرداد ماه از ساعت 10 الي 12 زمان امتحان عملي اين درس مي باشد