دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد هندوپور درس طراحي و توليد صنعتي مي رساند
 
كلاس روز چهارشنبه ايشان مورخ 21 مرداد ماه 94 تشكيل نمي گردد.
 
زمان كلاس جبراني و  آخرين جلسه 
 
روز شنبه مورخ 24 مرداد ماه 94 ساعت 8 الي 16 تشكيل مي گردد.