دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند كليه دانشجوياني كه با استاد هندوپور كارآموزي داشته اند 
 
روز چهارشنبه مورخ 25 شهريور ماه ساعت 9:30 صبح زمان تحويل مي باشد.