چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني پروژه فولاد، بتن و كارآموزي داشته اند مي رساند
 
آخرين مهلت تحويل روز شنبه 28 شهريور ماه 94 ساعت 14:30 مي باشد.
 
زمان فوق به هبچ عنوان تمديد نخواهد شد.