چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان پروژه راه استاد حسيني طالقاني مي رساند
 
نخستين جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 21 مهر ماه 94 ساعت 12:15 تشكيل مي يابد.
 
حضور كليه دانشجويان اين درس الزامي است.