چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان پروژه راه استاد حسيني طالقاني مي رساند
 
جلسه دوم توجيهي پروژه راه با توجه به تشكيل نشدن جلسه نخست بدليل حضور كم دانشجويان 
 
جلسه دوم در تاريخ 29 مهر ماه 94 ساعت 12:30 تشكيل مي يابد
 
و با تاكيد به اينكه عدم حضور تاثير منفي در نمره درس خواهد داشت، برگزار مي گردد.