پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند، جلسه سوم توجيهي پروژه راه استاد حسيني طالقاني
 
روز چهارشنبه مورخ 13 آبان ساعت 12:30 مي باشد
 
حضور كليه دانشجويان و ارائه تكاليف الزامي مي باشد و داراي نمره مي باشد.