شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان جلسه توجيهي پروژه راه استاد كاظم زاده
 
روز چهارشنبه مورخ 20 آبان ماه 94 ساعت 12 الي 13 تشكيل مي گردد