دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویانی که نسبت به نمرات استاد علی علیجانی اعتراض دارند
روز چهار شنبه 94/10/30 ساعت 9 صبح جهت بازبینی برگه ها در دانشگاه حضور یابند