چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كلهر متره و برآورد داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل روز سه شنبه مورخ 94/11/3 ساعت 10 صبح مي باشد.