شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني دروس ذيل را دارند مي رساند
 
طبق زمانهاي ذكر شده ارائه نهايي خود را انجام دهند:
 
 
زمان تحويل روز پنجشنبه مورخ 94/11/8 
 
- كاربرد كامپيوتر ساعت 13:30 در سايت شماره 3
 
- كارآموزي ساعت 14:30 (در همان روز از امور كلاسها سوال شود)
 
- فولاد و  بتن ساعت 15 (در همان روز از امور كلاسها سوال شود)