سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد بابايي درس طراحي فني داشته اند مي رساند
 
براي گرفتن پروژه خود در روز دوشنبه تاريخ 94/11/12 از ساعت 8 الي 9 به موسسه مراجعه نمايند.
 
بعد از تاريخ فوق موسسه هيچ مسئوليتي در قبال كار دانشجويان ندارد.