شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه طرح 5 با استاد بابايي داشته اند مي رساند
 
بدليل درخواست مجدد جمعي از دانشجويان اين گروه 
 
زمان تحويل از 30 بهمن ماه به 28 بهمن ماه 94 ساعت 9 صبح تغيير پيدا مي كند.