چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسنين فرد فولاد، بتن و كارآموزي داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل پروژه روز چهارشنبه مورخ 94/11/21 ساعت 9 الي 10 برگزار مي گردد.
 
حضور دانشجويان الزامي مي باشد.