چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجويان درس پروژه راه و  پروژه راهسازي استاد طالقاني مي رساند
 
زمان نخستين جلسه توجيهي اين دروس روز دوشنبه مورخ 26/11/94 ساعت 12:30 تعيين مي گردد.