يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز پنج شنبه مورخ 29بهمن ماه
 
با استاد جانی كلاس دارند مي رساند
 
فقط كلاسهاي 10/30-8 مکانیک خاک و13-10/30 مقاومت مصالح1 تشكيل نمي گردد.