چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند  آزمایشگاه مبانی مهندسی برق استاد نوایی
 
دوشنبه مورخ 3 اسفند ماه تشكيل نمي گردد.