چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان درس ایستایی استاد خواجه وند مي رساند
 
زمان برگزاري كلاس اين هفته ي یکشنبه مورخ 94/12/16  ساعت 10:30 الي 12:30،
 
به روز دوشنبه مورخ 94/12/17 ساعت 16:30 لغايت 18:30 تغيير مي يابد.