پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان درس مقاومت مصالح1 (شماره گروه:586) استاد جانی مي رساند
 
كلاس جبراني روز دوشنبه مورخ 17اسفند ماه ساعت 8/30 الي 11تشكيل مي شود.