شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاسهای استاد محمد علی محمدی  روز یکشنبه 95/01/15به شرح ذیل برگزار می گردد.
 
فیزیک الکترونیک             12/15-10
مدارالکتریکی 2               14-12/30
برنامه سازی رایانه ای        16/30-14/15
 
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.