دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاسهای  آقای علی علیجانی در روزهای دوشنبه 95/01/16و چهارشنبه95/01/18  تشكيل نمي گردد .