سه شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس مدیریت و تشکیلات کارگاهی استاد گرجی در تاریخ های ذیل در کلاس 317 برگزار می گردد.
 
دوشنبه 95/02/06             ساعت 11:30الی 14
سه شنبه 95/02/07          ساعت 16الی 18:30