شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاسهای های خانم آرام مطابق برنامه ذیل برگزار می گردد.
 
  منظر سازی  روزدو شنبه 95/02/13 ساعت 12الی13/30 کلاس 317 
کاربرد کامپیوتر روز سه شنبه 14/02/95ساعت 13الی14/30