شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم  تنظیم شرایط محیطی 2 استاد شادی بابایی روز دوشنبه ،مورخ 95/02/27برگزار می گردد.