يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس های جبرانی استاد یوسفی رامندی مطابق برنامه ذیل روز دو شنبه  95/03/03برگزار می گردد.
 
آزسیستم عامل                   8/30الی13
مباحث ویژه                     13/30الی 16