دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوبان درس مباني برنامه ريزي و حمل و نقل درون شهري گروه 416 استاد حسيني طالقاني مي رساند
 
زمان امتحان اين درس، مختص گروه ياد شده روز دوشنبه مورخ 95/3/3
 
در زمان كلاسي گروه 416 (13:30 الي 15:30) تشكيل مي گردد.