شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم محاسبات عددی (گروه عمران) خانم طالشی روز شنبه 95/03/08ساعت 10/30برگزار می گردد.