شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاسهای فوق العاده استاد جانی طبق برنامه ذیل برگزار می گردد.
 
مقاومت مصالح (کارشناسی) روز دوشنبه 95/03/03ساعت 8الی11/30کلاس 219
 
مکانیک خاک(کارشناسی) روز سه شنبه 95/03/04ساعت 8الی13کلاس214
 
تحلیل 1 روز سه شنبه 95/03/04ساعت14الی17 کلاس 212
 
مکانیک ساختمان روز چهارشنبه 95/03/05ساعت 10/30الی13کلاس 213