پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي IT كه با استاد زارع سلطاني درس كارگاه mathlab دارند ميرساند
 
چنانچه نمره قبولي كسب نكرده اند آزمون مجدد اين درس 
 
روز يكشنبه مورخ 95/3/9 ساعت 16:30 در آزمايشگاه 5 برگزار مي گردد.