سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان "تحويل نهايي پروژه " درسهاي ذيل استاد بني سعيد:
 
روشهاي تحقيق در شهرسازي مورخ 95/4/1 ساعت 10 صبح
و 
كارگاه 2 كارشناسي ناپيوسته شهرسازي مورخ 95/4/15 ساعت 10 صبح مي باشد.