پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان پایان ترم نقشه کشی 1و2  استاد باباشاوردی  روز سه شنبه18خرداد ساعت 11در ساختمان (سالن ورزشی-کارگاه ها) برگزار میگردد.