دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان امتحان كاربرد نقشه برداري در شهرسازي آقاي باجلان
 
روز شنبه مورخ 95/4/5 ساعت 14 برگزار مي گردد.