پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان عملی درس مباحث ویژه استاد یوسفی رامندی روز شنبه 95/04/05 ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ میباشد.