دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد احسان مرادی که نسبت به برگه های خو د اعتراض دارند می رساند:
زمان حضور ایشان روز شنبه 94/04/05 ساعت 10الی 16 می باشد