چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان هاي تحويل كارآموزي؛طرح 3 و طرح 5 استاد مروت
 
 تحويل كارآموزي  مورخ 28 تير ماه 
 
تحويل نهايي طرح 3 معماري روز دوشنبه مورخ 4 مرداد ماه 
 
تحويل نهايي طرح 5 معماري روز دوشنبه مورخ 11 مرداد ماه
 
 
همچنين زمان حضور مدير گروه محترم معماري سركار خانم مهندس مروت در تير ماه  به شرح ذيل مي باشد:
 
روزهاي دوشنبه مورخ هاي 28،21،14،7 تير ماه
 
دانشجويان جهت كركسيون مي توانند در تاريخهاي ذكر شده حاضر شوند.