چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد جانی که نسبت به برگه های خو د اعتراض دارند می رساند:
زمان حضور ایشان روز شنبه 95/04/05 ساعت 11 می باشد