شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد زارع سلطانی 
 
زمان حضور  ایشان  جهت بازبینی برگه ها روز  یکشنبه 95/04/06 ساعت 16/30می باشد.