سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

تحویل پروژه طراحی معماری 2 و کارآموزی  خانم  شادی بابایی روز سه شنبه 95/04/29 ساعت 9صبح برگزار می گردد.
 
...........................................................
 
تحویل پروژه طراحی معماری5 خانم  شادی بابایی روز سه شنبه 95/05/19 ساعت 9صبح برگزار می گردد.
 
.................................................................
 
زمان حضور استاد شادی بابایی روز شنبه 95/04/19ساعت 11الی 13 می باشد.