يكشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس سازه های بتونی استاد طاهرنیا روز یکشنبه 95/05/03تشکیل نمی گردد  و جبرانی آن روز شنبه 95/05/16ساعت 13/30 الی 19 برگزار می گردد.