دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
تغيير در زمان تحويل طرح 3 و طرح 5 استاد مروت
 
تحويل نهايي طرح 3 معماري روز دوشنبه مورخ 11 مرداد ماه 
 
تحويل نهايي طرح 5 معماري روز دوشنبه مورخ 18 مرداد ماه