دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان ميان ترم ریاضی2 استادطالشی
 
دوشنبه مورخ 18 مرداد ماه راس ساعت 16/30تشكيل مي گردد.
 
توجه: عدم مراجعه به منزله كسب نمره صفر مي باشد