شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس جبرانی محاسبات عددي استاد زارع سلطاني روز سه شنبه 95/05/19ازساعت13/30الی19تشكيل مي گردد.
ضمنا کلاس صبح این درس هم برگزار می گردد.