چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد حسام حامدی که نسبت به برگه های خود اعتراض دارند می رساند:
 
زمان حضور ایشان روز شنبه 95/06/06 ساعت 12/30می باشد.