شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان تحلیل 2( از بخش ترسیم نمودار و برش تیر ها محاسبه تغییر مکان) استاد شعبانیان روز شنبه 95/07/10 برگزار می گردد.