سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که درس تکنولوژي و کارگاه قالب بندي را با استاد جانی اخذ کرده اند جهت مشخص شدن ساعت کلاس خود روز  شنبه 95/08/08ساعت 8 صبح به ایشان مراجعه نمایند.