شنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۷ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس های صبح خانم عطایی روز شنبه95/08/08تشکیل نمی گردد.
 
ضمنا کلاس های بعدازظهر ایشان تشکیل می گردد.