سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 کلاس بیان معماری استاد شهاب روز چهارشنبه 95/08/26تشکیل نمی گردد.
 
 
ضمنا کلاس بعدازظهر تشکیل می گردد.