شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 کلاس درک و بیان محیط خانم صفاری روز دوشنبه 95/09/01تشکیل نمی گردد.
 
 
ضمنا کلاس طراحی دست آزاد ایشان برگزار می گردد.